Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Oferta

Oferta edukacyjna 2016/2017

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2016/2017.

Oferta tematycznie odpowiada:

 1. kierunkom polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17;
 2. wymaganiom stawianym szkołom i placówkom przez MEN;
 3. potrzebom nauczycieli wynikającym z obowiązku realizacji podstaw programowych;
 4. potrzebom szkół i nauczycieli zdiagnozowanym na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
 5. potrzebom szkół i nauczycieli związanym z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, indywidualizacją procesu kształcenia, zapewnianiem uczniom warunków do indywidualnego rozwoju.

Oferta uwzględnia zmiany zachodzące w polskim systemie edukacyjnym, aktualny stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz wnioski i rekomendacje z ogólnopolskich badań edukacyjnych, zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, egzaminów zewnętrznych.

Kierujemy do Państwa ofertę, w której położyliśmy nacisk na usługi szkoleniowe świadczone przede wszystkim w siedzibie szkoły/placówki. W ramach tej formy wspomagania szkół i placówek odbiorcą szkolenia jest rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli. Warunki szkolenia uzgadniamy z dyrektorem szkoły/placówki.

Ważnym elementem oferty jest świadczenie usługi edukacyjnej w postaci Kompleksowego wspomagania szkół i placówek. Głównym zadaniem LSCDN jest inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju szkoły/placówki na podstawie rocznego planu wspomagania szkoły/placówki w określonym aspekcie jej działalności. Proponujemy tematy wsparcia ważne w budowaniu jakości pracy szkoły/placówki. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z powyższego wsparcia opisane zostały we wprowadzeniu do tej części Oferty. Warto podkreślić najważniejsze jej cechy: kompleksowość, elastyczność ze względu na rzeczywiste potrzeby szkoły/placówki i użyteczność w praktyce nauczycielskiej.

Ofertę podzieliliśmy na cztery części w zależności od charakteru usługi.

 1. Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek realizowane na podstawie umowy z LSCDNprzez cały rok szkolny.
 2. Szkolenia adresowane do dyrektorów szkół/placówek oraz zespołów nauczycieli i rad pedagogicznych (wykłady, warsztaty) realizowane na zamówienie dyrektora szkoły/placówki w jej siedzibie (wzór karty nr 2).
 3. Szkolenia skierowane do klienta indywidualnego (zgłoszenia indywidualne – wzór karty nr 3), które są organizowanie w Lublinie i we wszystkich oddziałach LSCDN, czyli w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu.
 4. Szkolenia dające uprawnienia.

Liczymy na to, że przedstawiona Oferta odpowiada oczekiwaniom dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli.

Poniżej przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN.

 1. Proponowane szkolenia będą organizowane we wszystkich oddziałach LSCDN i w Lublinie.
 2. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek jest realizowana po podpisaniu umowy z  LSCDN na warunkach w niej określonych.
 3. Na szkolenia należy zgłaszać się poprzez nasz portal internetowy, rejestrując się w systemie na stronie www.lscdn.pl (wymagane jest funkcjonujące konto e-mail).
 4. Można również zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu, przesyłając odpowiednią kartę zgłoszenia (wzór nr 2 lub nr 3), e‑mailem, listownie, faxem lub dostarczając pod wskazane poniżej adresy:
 • w przypadku szkoleń organizowanych w Lublinie:
  LSCDN ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, tel. 81 53 292 41, 81 53 225 60, fax 81 53 446 34, e-mail: kursy@lscdn.pl
 • w przypadku szkoleń organizowanych w oddziałach LSCDN odpowiednio:

  Oddział w Białej Podlaskiej
  ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
  tel./fax  83 343 42 60, tel. 83 342 50 91
  e-mail: bialapodlaska@lscdn.pl

  Oddział w Chełmie
  ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
  tel./fax  82 56 420 42
  e-mail: chelm@lscdn.pl

  Oddział w Zamościu
  ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
  tel./fax 84 63 930 20, 84 638 43 96
  e-mail: zamosc@lscdn.pl
 1. Karty zgłoszenia na szkolenia indywidualne nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oraz rad pedagogicznych dostępne są na stronie www.lscdn.pl 
 2. Za wybrane szkolenie można zapłacić:
 • bezpośrednio w kasach Centrum bądź Oddziałów,
 • przekazem pocztowym,
 • przelewem na wybrane konto, stosownie do miejsca w którym odbywa się szkolenie:

  LSCDN w Lublinie
  Bank Pekao SA. O/Lublin, nr 41 1240 5497 1111 0000 5004 6928

  LSCDN O/Biała Podlaska
  Bank Pekao SA O/Biała Podlaska, nr 72 1240 5497 1111 0000 5005 8107

  LSCDN O/Chełm
  Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391

  LSCDN O/Zamość
  Bank Pekao SA O/Zamość, nr 80 1240 5497 1111 0000 5007 2998,

podając obowiązkowo nazwisko i imię uczestnika szkolenia, numer szkolenia z oferty.

 1. O terminach i miejscu odbywania się zajęć uczestnicy są powiadamiani indywidualnie pocztą elektroniczną.
 2. W zależności od wybranej formy doskonalenia uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Wszelkie informacje o statusie prawnym, kadrze, strukturze, proponowanej ofercie edukacyjnej oraz całej działalności LSCDN znajdują się na stronie internetowej: www.lscdn.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych formach doskonalenia.

Z nadzieją na dobrą współpracę oraz z życzeniami wysokich efektów w codziennej pracy pedagogicznej.

Z poważaniem

Andrzej Zieliński

Dyrektor LSCDN

Lublin, sierpień 2016 r.

Załączniki do strony

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN