Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Oferta wydawnicza

Oferta Wydawnicza Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddziału w Białej Podlaskiej

Wychowanie przedszkolne

1. Stanisława Stasiuk - Założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej wychowania przedszkolnego (1993 r.)

2. Jadwiga Borkowicz - Wychowywać i nauczać inaczej – innowacyjne elementy w pracy przedszkola w założeniach psychologii humanistycznej. Materiały metodyczne :strategia problemowa w procesie wychowawczo-dydaktycznym: scenariusze zajęć (1996 r.)

3. Stanisława Stasiuk Ekologia w przedszkolu – materiały metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacja ekologiczna (1996 r).

4. Stanisława Stasiuk – Matematyka w przedszkolu Materiały pomocnicze dla nauczycieliwychowania przedszkolnego, scenariusze zajęć( 1997 r.)

5. Stanisława Stasiuk - Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu. Materiały pomocniczedla nauczycieli wychowania przedszkolnego (1998 r.)

6. Stanisława Stasiuk „Moja mała ojczyzna Podlasie” Dziedzictwo kulturowe w regionie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Program autorski (1998r.)

 

Kształcenie zintegrowane

1. Janina Demeszko Klasy łączone – materiały metodyczne dla nauczycieli uczących w nauczaniu początkowym (1995 r.)

2. Janina Demeszko Wycieczki w klasach I – III. Wskazówki organizacyjno-metodyczne (1996 r.)

3. red. Grażyna Laszuk – Ocena opisowa w kształceniu zintegrowanym – propozycje (1999 r.)

Język polski

1. Janina Przygoda Próba analizy „Fizyków” Fridricha Dürrenmatta z zastosowaniem teorii teatralnej (1993 r.)

2. Teresa Kosyra-Cieślak Syntezy literackie w klasie maturalnej (1993 r.)

3. Teresa Kosyra- Cieślak – „Romanów kochany.....” – czyli podlaskie korzenie Kraszewskiego „Pogranicze” Podlaskie tropy w literaturze i kulturze. Seminarium Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (1995 r.)

4. Wera Rogacin, Marianna Sawicka Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV – VIII. Rozkłady materiału, konspekty, sprawdziany klasa VIII (1995 r.)

5. Teresa Kosyra-Cieślak – Słowa klucze a szkolna analiza wiersza” (1996 r.)

6. Wera Rogacin, Marianna Sawicka – Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV – VIII. Rozkłady materiału, konspekty, sprawdziany klasa VI. (1996r.)

7. Witold Jakubas Rozkład materiału nauczania w klasie V (1996 r.)

8. Wera Rogacin, Marianna Sawicka – Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV – VIII. Rozkłady materiału, konspekty, sprawdziany – klasa VII (1996 r.)

9. Wera Rogacin, Marianna Sawicka – Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV – VIII. Rozkłady materiału konspekty, sprawdziany klasa IV (1997r). )

10. Józefa Gołębiowska – Historia i legenda o Kindze”. Test dla klasy V sprawdzającyumiejętność czytania ze zrozumieniem integrujący wiedzę historyczną (2002 r.)

 

 

Język rosyjski

1. Irena Matias – Słownictwo sakralne, kolędy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka rosyjskiego (1997 r.)

Historia i wos

1. Henryk Mierzwiński – Południowe Podlasie w okresie Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja(1992 r.)

2. Piotr Szkurłatowicz – Warsztat pracy nauczyciela historii (1992 r. )

3. Ryszard Machuła – Testy konkursów historycznych dla szkół podstawowych (1992 r.)

4. Ryszard Machuła - Konkurs historyczny – finał wojewódzki (1992 r.)

5. Teresa Kosyra Cieślak – Powstanie jako mit. Powstanie styczniowe widziane z perspektywy szkolnej (1993 r.)

6. Wiesław Śladkowski – Z pokolenia Konradów – Leon Frankowski (1842 – 1863) (1993 r.)

7. Jerzy Cygan (Ojciec Franciszkanin Kapucyn) – Stosunek biskupa Beniamina Szymańskiego do powstania styczniowego w świetle nowszych publikacji (1993 r.)

8. Henryk Mierzwiński – Ludność żydowska południowego Podlasia wobec powstania styczniowego (1993 r. )

9. Jerzy Skowronek – Rok 1863 w perspektywie uniwersalnej i regionalnej (1993 r. )

10. Ryszard Machuła – W dwusetną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej (1994 r. )

11. Piotr Szkurłatowicz – Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim (1995 r.)

12. Ryszard Machuła, Piotr Szkurłatowicz – Aktywne metody pracy nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie (1996 r. )

13. Ryszard Machuła - W 200 rocznicę powstania Pieśni Legionów. Sesja Popularno-naukowa (1997 r.)

14. red. Ryszard Machuła, Piotr Szkurłatowicz – W 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Materiały na sesję popularnonaukową (1998 r.)

15. Piotr Szkurłatowicz – Warsztat pracy nauczyciela historii 1998 r. )

16. red. Piotr Szkurłatowicz – Armia czerwona na Lubelszczyźnie – Jesień 1939 r. (1999 r.)

17. Barbara Piotrowicz – System oceniania a historii ( 2000 r. )

18. red. Ryszard Machuła – Stalinizm w Polsce czy Polski stalinizm? (2003 r.) Materiały z sesji popularnonaukowej

Geografia

1. Andrzej Kasprzyk – Konkursy przedmiotowe z geografii dla uczniów szkół podstawowych w latach 1984 – 1994 w województwie bialskopodlaskim i lubelskim (1994 r.)

2. Andrzej Kasprzyk – Krajoznawstwo szkolne, jako czynnik wspomagający proces nauczania geografii (1994 r.)

3. Andrzej Kasprzyk – Australia i Oceania Wypisy geograficzne przeznaczone dlauczestników konkursu geograficznego (1994 r.)

4. Andrzej Kasprzyk – Ameryka Południowa Wypisy geograficzne dla nauczycieli i uczniów, zestawienie wyników konkursu geograficznego (1995 r.)

5. Praca zbiorowa red. Anna Jurzyk – Nauczanie geografii w gimnazjum. Przykładowe scenariusze lekcji (2001r.)

Matematyka

1. Ryszard Machnio – Wyjaśnienie sensu podstawowych pojęć rachunku kwantyfikatorów (1993 r.)

2. Stanisław Borowik – Propozycje zadań z matematyki dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkoły podstawowej (1993 r.)

3. Bogusław Hołota – Zestaw prac klasowych z matematyki w klasie VIII (1993 r.)

4. red. Irena Supryn – Zadania z konkursów matematycznych dla uczniów szkół podstawowych 1991 – 1997 (1999 r.)

5. Praca zbiorowa

red. Ryszard Machnio – Matura 2002. Zestaw zadań przygotowywawczych z matematyki dla klasy I liceum i technikum (1999 r.)

6. Stanisława Borowik – Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki klas IV (1999 r.)

7. Irena Supryn – Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne z matematyki do I klasy gimnazjum (2000 r.)

8. Grażyna Pieniak, Andrzej Pieniak – Aktywizowanie gimnazjalistów na lekcjach matematyki. Scenariusze lekcji matematyki w gimnazjum w klasach pierwszych, drugich itrzecich w oparciu o podręczniki Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (2002 r.)

Fizyka

1. Krystyna Stefaniuk – Propozycje realizacji programu nauczania fizyki w szkole podstawowej (1993 r.)

2. Krystyna Stefaniuk – Propozycja realizacji programu fizyki z astronomią w szkole ponadpodstawowej w wymiarze 4 godzin w cyklu kształcenia (1995 r.)

 

Chemia

1.Zbigniew Maziejuk - Analiza materiału nauczania chemii w szkole podstawowej w ujęciu czynnościowym (1996 r.)

2. Zbigniew Maziejuk – Stan środowiska województwa bialskopodlaskiego w roku 1996. Materiały pomocnicze dla nauczycieli chemii na zajęcia warsztatowe z ochrony środowiska (1997 r.)

3. Krystyna Matejek – Przedmiotowy System Oceniania i wymagania programowe z chemii. Materiały dla nauczycieli chemii klas I – III gimnazjum (2000r. )

Biologia

Przedmioty przyrodnicze 1. Praca zbiorowa

red. Jolanta Golanko – Ścieżki dydaktyczne w nauczaniu przyrody i biologii. Przykładowe scenariusze zajęć (2000 r).

2. Praca zbiorowa

red. Jolanta GolankoScenariusze zajęć z biologii i przyrody (2001 r.)

 

3. Praca zbiorowa red. Krystyna Matejek – Testy sprawdzające z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (2001 r.)

4. Praca zbiorowa

red. Jolanta Golanko, Zbigniew Maziejuk, Ryszard Machnio – Metody aktywizujące na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Scenariusze lekcji. (2002 r.)

5. Praca zbiorowa

red. Jolanta Golanko, Zbigniew Maziejuk, Ryszard Machnio – Integracja międzyprzedmiotowa na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych Scenariusze zajęć integracyjnych (2002 r.)

Technika

1. Wojciech Kant – Z historii techniki – maszyny elektryczne wirujące (1992 r).

2. Wojciech Kant – Rozwijanie myślenia technicznego w świetle zasady politechniczno-porównawczej (1993 r.)

3. Wojciech Kant – Proces realizacji zadania technologicznego (1994 r.)

4. Wojciech Kant – Technika wspomagająca dydaktykę (1994 r.)

5. Wojciech Kant – Poznawanie urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych w klasach IV – VIII (1994 r.)

Informatyka

1. Julian Osypiuk – Mały poradnik początkującego użytkownika komputera IBM PC (1993 r.)

2. Julian Osypiuk – Podstawy obsługi pakietu Ami Pro (1994 r.)

Plastyka/Sztuka

1. Zofia Fronc – Analiza wybranych dzieł sztuki (1992 r.)

2. Zofia Fronc – Analiza wybranych dzieł sztuki (cz. I – II) (1993 r.)

3. Zofia Fronc – Testy metodyczne z plastyki do badania wyników nauczania w klasie IV – VIII (1993 r.)

4. Zofia Fronc – Plastyka

Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych: przykładowe plany realizacji programu nauczania plastyki w klasach IV – VIII, przykładowe konspekty lekcji plastyki w klasach IV – VIII (1995 r.)

5. Praca zbiorowa

red. Zofia Fronc Ewa Charłampowicz Sztuka Plastyka. Scenariusze lekcji dla nauczycieli klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów (2000 r. )

Wychowanie fizyczne

1. Zygmunt Dziekanowski – Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego (1994 r.)

 

Biblioteki szkolne

1. Bożena Pastuszak – Przygotowanie uczniów do samokształcenia (1996 r.)

2. Bożena Pastuszak – Przysposobienie czytelnicze i informacyjne (2001 r.)

Rozkład materiału nauczania w Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceach Zawodowych i Technikum

3. Bożena Pastuszak – Katalogowanie dokumentów dźwiękowych i filmowych (2001 r.)

Poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy

Wychowanie

1. Jadwiga Borkowicz – Praca zbiorowa – Aktywne metody pracy na godzinach wychowawczych. (1996 r.)

Regionalizm

1. Piotr Szkurłatowicz – Parafia pod wezwaniem Filipa Nereusza w Kąkolewnicy (1994 r.)

2. Tomasz Demidowicz – Czemierniki – zarys dziejów (1996 r.)

3. Tomasz Demidowicz - Horodyszcze – zarys dziejów (1996 r.)

4. Tomasz Demidowicz – Wisznice – zarys dziejów (1996 r.)

5. Piotr Szkurłatowicz – Dzieje Kąkolewnicy w zarysie (1996 r.)

6. Romuald Szudejko – Łomazy – zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1997 r.)

7. Tomasz Demidowicz –Janów Podlaski- zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1998r.)

8. Tomasz Demidowicz – Parczew – zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1998 r.)

9. Tomasz Demidowicz – Wohyń – zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1998 r.)

10. Tomasz Demidowicz – Łosice – zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1999 r.)

11. Tomasz Demidowicz – Piszczac - zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1999 r.)

12. Tomasz Demidowicz – Rossosz – zarys dziejów. Dawne miasta i miasteczka Podlasia Południowego (1999 r.

13. Zofia Fronc – Dziedzictwo kulturowe. Podstawy wiedzy o ochronie zabytków. (2001 r.)

Publikacja dla nauczycieli do realizacji edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego

 

 

 

Religia

1. Barbara Piotrowicz - Podstawy prawne nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce (2000 r.)

Konkursy przedmiotowe

1. red. Ryszard Machuła – Testy konkursów historycznych dla szkół podstawowych (1992 r.)

2. red. Ryszard Machuła – Konkurs historyczny – finał wojewódzki (1992 r.)

3. red. Andrzej Kasprzyk – Konkursy przedmiotowe z geografii dla uczniów szkół podstawowych w latach 1984 0 1994 w województwie bialskopodlaskim i lubelskim (1994 r.)

4. red. Ryszard Machnio – Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w województwie bialskopodlaskim w roku szkolnym 1996/97 (1997 r.)

5. red. Ryszard Machnio – Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w województwie bialskopodlaskim w roku szkolnym 1997/98 (1998 r.)

6. red. Irena Supryn – Zadania z konkursów matematycznych dla ucznów szkół podstawowych 1991 – 1997 (1999 r.)

Sesje popularnonaukowe

1. red. Teresa Kosya –Cieślak, Krystyna Stefaniuk, Ryszard Machnio – Forum Oświatowe, Biała Podlaska, 7 grudnia 1994 r.

2. red. Ryszard Machuła – W 200 rocznicę powstania Pieśni Legionów. Sesja popularnonaukowa, Kąkolewnica, 28 kwietnia 1997 r.

3. red. Ryszard Machuła – W 80- rocznicę odzyskania niepodległości. Materiały na sesję popularnonaukową, Radzyń Podlaski, 4 listopada 1998r.

4. red. Ryszard Machuła – Stalinizm w Polsce czy polski stalinizm. Materiały z sesji poplarnonaukowej, Biała Podlaska, 2 kwietnia 2003 r.

 

 

Inne Publikacje

1. Julian Osypiuk – Z lotu ptaka – innowacje pedgogiczne (1992 r.)

2. Mirosława Kalinowska, Julian Osypiuk – Katalog nagrań videofonicznych PBW (1993 r.)

3. Jadwiga Borkowicz – Zasady uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej (1997 r.)

4. Praca zbiorowa

red. Teresa Kosyra- Cieślak , Ryszard Machnio – Przed reformą.....

Informator o działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej ( 1997 r.)

5. Praca zbiorowa – red. Krystyna Stefaniuk, Ryszard Machnio – Przedmiotowe systemy oceniania (2000 r.)

6. Urszula Sobczak – Scenariusz uroczystości szkolnej na Dzień Edukacji Narodowej (2000 r.)

7. Opracowanie Ryszard Machnio - Wyniki pracy warsztatowej na konferencjach zorganizowanych w ramach II Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych (2001 r.)

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN