Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Nasze cele

Nasze cele

Misja placówki

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej jest placówką wspierającą dyrektorów i nauczycieli we wszystkich obszarach ich działalności zawodowej. Pomagamy dyrektorom i nauczycielom w rozwoju zawodowym poprzez indywidualne i zespołowe formy pracy na etapach planowania, realizacji i ewaluacji. Prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników pod względem formy, tematu, czasu trwania i miejsca: kursy doskonalące i kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia Rad Pedagogicznych, konsultacje indywidualne i zespołowe. Wspieramy szkoły w planowaniu rozwoju i tworzeniu programów, uwzględniając specyfikę każdej placówki. Szczególnie bliskie są nam działania propagujące twórczą aktywność nauczycieli i rad pedagogicznych.


Kierunki działań LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej

 • wspomaganie rozwoju zawodowego dyrektorów szkół i placówek
 • doskonalenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie realizacji założeń drugiego etapu reformy
 • przygotowanie nauczycieli do skutecznego kierowania rozwojem ucznia
 • pomoc szkołom i placówkom oświatowym w tworzeniu oraz ewaluacji przyjętych do realizacji programów służących rozwojowi placówki

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej to miejsce upowszechniania i wdrażania nowych idei w kształceniu i wychowaniu:

 • Dysponujemy kadrą przygotowaną do wspierania nauczycieli w drodze do nowoczesnej, stale rozwijającej się szkoły i gwarantującą wysoki poziom szkoleń.
 • W Ośrodku obok nowoczesnej, świetnie wyposażonej bazy dydaktycznej, znajdą Państwo klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom, życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu problemów, które zawsze towarzyszą Państwa pracy.
 • Proponowane przez nas formy wspierają rozwój zawodowy i osobowościowy nauczyciela

Stąd w oferowanych szkoleniach istotne, ważne miejsce zajmują tematy dotyczące

 • komunikacji interpersonalnej
 • radzenia sobie ze stresem,
 • zachowań asertywnych,
 • umiejętności dydaktyczno-wychowawczych,
 • technologii komputerowej i informacyjnej,
 • rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela,
 • egzaminów zewnętrznych,
 • ścieżek edukacyjnych

Proponowane formy doskonalenia służą

 • kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za jakośćpracy dydaktycznej i wychowawczej Państwa szkoły i placówki,
 • inicjowaniu działań mających istotny wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły i placówki,
 • stwarzaniu sytuacji dydaktyczno-wychowawczych przygotowujących Państwa uczniów do rozwijania zdolności i zainteresowań oraz do samokształcenia i do świadomego kierowania rozwojem ucznia
 • przygotowaniu do świadomego kierowania rozwojem szkoły/placówki,
 • budowaniu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości szkoły/placówki,
 • trafnemu określaniu celów nauczania i wychowania,
 • rozpoznawaniu potrzeb uczniów,
 • projektowaniu pracy z uczniem,
 • analizowaniu własnych działań dydaktycznych i wychowawczych,
 • podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru programów nauczania, podręczników, stosowanych metod, sposobów oceniania.

Oferujemy

 • wspieranie szkół w prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ,
 • szkolenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli jako element wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły/placówki,
 • doskonalenie kadry kierowniczej w zakresie rozwoju organizacyjnego szkoły, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, kierowania zmianą, budowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły/ placówki,
 • pomoc radom pedagogicznym w planowaniu i moderowaniu zmian,
 • organizowanie doskonalenia w zakresie pedagogiczno-metodycznym i specjalistycznym na zorganizowanych formach, takich jak, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, konsultacje indywidualne,
 • promowanie nauczycieli prowadzących działalność nowatorską i upowszechnianie ich osiągnięć,
 • stwarzanie nauczycielom i szkołom możliwości prezentacji własnych osiągnięć,
 • opracowywanie i wydawanie materiałów metodycznych przydatnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • szeroką ofertę doskonalącą proponowaną przez nasz Ośrodek i inne ośrodki doskonalenia w kraju

Zachęcamy Państwa

do udziału w proponowanych formach doskonalenia mając nadzieję, że pozwoli to Państwu na aktywne uczestniczenie w zmianach edukacyjnych i wzbogacaniu warsztatu pracy:

 • Tematyka proponowanych form jest zgodna z założeniami zmian edukacyjnych w systemie oświaty i wynika rzeczywistych potrzeb edukacyjnych.
 • Każdy nauczyciel, który zechce doskonalić własne kompetencje pedagogiczne, wychowawcze, metodyczne znajdzie sobie interesującą propozycję szkoleniową.
 • Naszym priorytetowym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb klientów.
 • Pragniemy, aby nasza działalność prowadziła do rozwoju społeczności nauczycielskiej, a przez to do rozwoju jakościowego systemu oświaty.
 • Zachęcamy do publikacji materiałów metodycznych, do wymiany doświadczeń na naszej stronie internetowej.
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN