Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Materiały ze szkoleń

ROZPOZNAWANIE POTRZEB UCZNIÓW JAKO ELEMENT DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

 

Materiały zebrała i opracowała Jadwiga Borkowicz
Nauczyciel - konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowania
 
Materiały wypracowane przez nauczycieli uczestniczących w kursach i warsztatach organizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej
 
Diagnozowanie potrzeb uczniów (Metaplan – jako skuteczna dyskusja)
Jak jest? - przeprowadza się diagnozę oczekiwań rodziców, diagnozę nałogów, diagnozę zachowań agresywnych, diagnoza umiejętności i wiedzy uczniów, diagnoza PSO, diagnoza efektów kształcenia, diagnoza zagrożeń, diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów kl. I gimnazjum w blokach przedmiotowych, diagnoza sytuacji materialnej uczniów, diagnoza oczekiwań uczniów i rodziców, diagnoza bazy materialnej szkoły, diagnoza kierunków doskonalenia zawodowego, diagnozowanie potrzeb rodziców
 
Jak powinno być? – diagnoza oczekiwań uczniów, diagnoza oczekiwań nauczycieli, diagnozowanie zainteresowań uczniów, diagnozowanie metod uczenia się, diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia, diagnoza oczekiwań władz oświatowych, diagnoza potrzeb uczniów, plan diagnoz, systematyczna diagnoza, powołanie zespołu diagnozującego, narzędzia diagnostyczne (baza)
 
Dlaczego nie jest tak jak powinno być? – nieznajomość technik, brak motywacji, brak narzędzi, brak czasu, brak wzorców, brak wiedzy i umiejętności diagnostycznych nauczycieli, brak środków finansowych
 
Wnioski: powoływać w szkole zespoły diagnozujące, uczestniczyć w szkoleniach dotyczących diagnozowania, organizować w szkole takie szkolenia, przeznaczyć fundusz na diagnostykę, opracować odpowiednie narzędzia diagnostyczne, wzmocnić motywację nauczyciela
 
Brak poznania uczniów prowadzi do:
-złej oceny
-negatywnych relacji uczeń – nauczyciel
-obniżonych wyników kształcenia
-braku pozytywnych efektów wychowawczych
-utraty autorytetu nauczyciela
-agresji uczniów, ich niepowodzeń w nauce
-powstawania konfliktów
-zaniżonej samooceny
-braku współpracy nauczyciela i ucznia
-braku zaufania, szacunku
-niesprawiedliwego oceniania
-wagarów
-stereotypowej oceny ucznia
-braku zaufania wobec nauczyciela
-nie zaspakajania potrzeb i oczekiwań ucznia
-nie rozwijania uzdolnień ucznia
-zaburzeń emocjonalnych
Przykładowe potrzeby człowieka w aspekcie stadiów rozwoju moralnego wg Kahlberga
 
3 – 13 lat: fizjologiczne, przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, akceptacji w rodzinie, miłości rodziców, rodzeństwa, doceniania, wiary we własne zdolności, wiedzy
 
13 – 16 lat: potrzeba autorytetu (idola, wzoru); przynależności; akceptacji rówieśników; miłości; rozwoju zainteresowań, zdolności; zrozumienia, bycia traktowanym jako równorzędny partner; przestrzegania reguł społecznych; tolerancji; szacunku; bezpieczeństwa; poznania, znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie, realizacji w różnych dziedzinach, bycia modnym, pogłębiania zainteresowań
 
16 – 20 lat: potrzeba sprawiedliwości, miłości, szacunku, domagania się równości praw każdej jednostki; dążenie do trwałych związków; dostrzegania atrakcyjności zewnętrznej; podejmowania samodzielnych wyborów; niezależności, podejmowania samodzielnych decyzji; akceptacji; poszukiwania swojego miejsca w świecie, uznania, sukcesu, poczucia własnej wartości, przynależności do grup rówieśniczych, identyfikacji z wybraną osobą, miłości i sympatii do płci przeciwnej, wchodzenia w trwałe związki, postępowania zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, poznania „kim jestem”, świadomości własnego ciała, realizacji zainteresowań, wpływu na przebieg zdarzeń, decydowania o sobie, stanowienia i przestrzegania swoich praw
 
Strategia zaspokojenia potrzeby:
 
Nazwa potrzeby„akceptacji”
Przyczyny dla których chcemy zaspokoić potrzebępodziałklasy(należy ją zintegrować), nieprawidłowe relacje między uczniami, brak tolerancji
Sposoby zaspokojenia potrzebyzajęcia integracyjne, organizowanie wspólnych uroczystości klasowych, wycieczek (przydział obowiązków), zaangażowanie rodziców do współpracy
 
Nazwa potrzeby„zrozumienia”
Przyczyny dla których chcemy zaspokoić potrzebękonflikty w rodzinie, wśród rówieśników
Sposoby zaspokojenia potrzebyrozmowa z uczniem, z rodziną, z rówieśnikami, z psychologiem, pedagogiem. Wymienić, sprecyzować sytuacje konfliktowe. Co mogę zmienić w swoim postępowaniu – wypracowanie kompromisu. Konsekwencje w postępowaniu. Spotkanie z rodzicami.
 
Nazwa potrzeby„sprawiedliwego oceniania”
Przyczyny dla których chcemy zaspokoić potrzebęniezadowolenie z osiąganych wyników, brak motywacji do dalszej nauki, zaniżone poczucie własnej wartości, chęć wpływu na ocenianie.
Sposoby zaspokojenia potrzebyOmówienie z uczniami WSO i PSO, wypracowanie zasad pracy ucznia i stosowanie się do nich, pozytywne wzmacnianie poprzez określony system nagród, udział w zajęciach pozalekcyjnych, uzasadnianie oceny przez nauczyciela i ucznia.
 
Nazwa potrzeby„integracji klasy”
Przyczyny dla których chcemy zaspokoić potrzebęklasa jest podzielona, konflikty miedzy uczniami, brak umiejętności współdziałania, izolowanie się uczniów, brak wzajemnego szacunku i zaufania, zła atmosfera w klasie, brak współpracy i dobrej organizacji.
Sposoby zaspokojenia potrzebywyjazd na wycieczkę integrującą, rajdy piesze i rowerowe, zajęcia integracyjne na godzinach wychowawczych, wieczorki klasowe, prowadzenie rozmów w sytuacji konfliktów w klasie, zawarcie „kontraktu” (umowy dotyczącej obowiązujących reguł życia w klasie), wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w klasie, przeprowadzenie ankiety „Moja klasa”, wspólne realizowanie konkretnego zadania (podział ról), monitoring zaspokojenia potrzeby.
 
Nazwa potrzeby„znalezienia przyjaciela w klasie”
Przyczyny dla których chcemy zaspokoić potrzebęuczucie samotności – izolacji - odrzucenia, potrzeba akceptacji, chęć walki z kompleksami, potrzeba wiary w siebie.
Sposoby zaspokojenia potrzebyobserwuję zachowania uczniów - ich reakcje, poznaję mocne i słabe strony uczniów, uwzględniam wyniki ankiety i przydzielam zadania wg zainteresowań, czuwam i wspieram działania ucznia, chwalę – wspieram gestem i słowem, przydzielam zadania na jego miarę, aranżuję współpracę z innymi uczniami, organizuję imprezy integracyjne.
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN