Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Materiały ze szkoleń

MONITOROWANIE I EWALUACJA W PRACY NAUCZYCIELA

Materiały zebrała i opracowała Jadwiga Borkowicz. Nauczyciel - Konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Materiały wypracowane przez nauczycieli uczestniczących w kursach i warsztatachorganizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej.

Monitorowanie – to systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy. Monitorowanie – to działania mające na celu zmianę sytuacji na lepsze, śledzenie działań, obserwowanie przebiegu, zbieranie informacji, gromadzenie danych.
Monitorowanie – to sprawdzanie. To bieżąca, ciągła rejestracja.

 

 

 

Cele monitorowania:

· Dążenie do osiągnięcia optymalnego poziomu jakości własnej pracy poprzez systematyczną analizę realizacji zaplanowanych zadań.

· Poprawienie, ulepszenie jakości pracy w procesie dydaktycznym.

· Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

· Bieżąca analiza realizacji podjętych zadań.

· Uzyskanie informacji w celu podniesienia jakości i efektywności pracy.

· Analizowanie swojego osobowego i profesjonalnego rozwoju.

· Zauważanie efektów swojej pracy.

· Doskonalenie warsztatu pracy, metod, technik.

 

 

Obszary monitorowania:

· dostosowanie metod do możliwości uczniów

· umiejętności komunikacyjne uczniów

· współpraca z rodzicami

· osiągnięcia ucznia

· aktywność ucznia na lekcji

· relacje interpersonalne uczniów

· przyswajanie materiału nauczania

· współpraca ze środowiskiem

· praca z uczniem szczególnej troski

· doskonalenie zawodowe

· praca z uczniem zdolnym i słabym

· wykorzystanie wiadomości i umiejętności z ukończonych form doskonalenia w pracy z uczniami

· dokonania wychowawcze

· doskonalenie własnego warsztatu pracy

· praca z dzieckiem nadpobudliwym

· praca z dzieckiem z wadą wymowy – współpraca z PPP

· realizacja programu koła zainteresowań

· działalność pozalekcyjna i pozaszkolna

· osiągnięcia edukacyjne uczniów

· aktywność twórcza dzieci

 

Obszar monitorowania: Doskonalenie zawodowe nauczyciela

Podobszary:

1. Samodoskonalenie

2. Doskonalenie wewnętrzne (WDN)

3. Doskonalenie zewnętrzne

 

Wskaźniki do podobszaru drugiego – Doskonalenie wewnętrzne (WDN)

1. Ilość i jakość wygłoszonych referatów.

2. Stosowanie metod aktywizujących (ilość, rodzaj, efekty).

3. Realizacja (terminy, efekty, sposoby wdrażania) WSO.

4. Ilość i jakość szkoleniowych rad pedagogicznych – wdrażanie zdobytej wiedzy w procesie nauczania i wychowania przez nauczycieli.

5. Analiza realizacji planu pracy nauczyciela, zespołów przedmiotowych.

6. Harmonogram i realizacja zajęć otwartych (zainteresowanie tematem, jego przydatność, ilość i jakość realizowanych zajęć).

 

Obszar monitorowania: Współpraca z rodzicami

Podobszary:

1. Kontakty rodziców z nauczycielami.

2. Prace rodziców na rzecz szkoły.

3. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach klasowych i szkolnych.

4. Świadomość rodziców o problemach dziecka w różnych etapach jego rozwoju.

 

Wskaźniki do podobszaru pierwszego – Kontakty rodziców z nauczycielami.

1. Udział rodziców w zebraniach klasowych.

2. Systematyczny kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

3. Udział rodziców w „Drzwiach otwartych” w szkole.

4. Przepływ informacji o uczniu – „uczeń – rodzic – nauczyciel”.

5. Wspólne metody oddziaływań wychowawczych i wspomagających rozwój dziecka.

6. Aktywny udział rodziców w życiu szkoły wynikiem dobrych relacji rodzic – nauczyciel.

 

Obszar monitorowania: Praca z dzieckiem mającym wady wymowy

Podobszary:

1. Wady wymowy fizjologiczne.

2. Wady wymowy rozwojowe.

 

Wskaźniki:

1. Wymowa grup spółgłoskowych szczelinowych.

2. Ułożenie języka i szczęki dolnej.

3. Ułożenie warg.

4. Oddech w trakcie ćwiczeń.

 

Praca wyrównawcza:

· Badania przesiewowe (logopeda) – wyłonienie wad wymowy.

· Indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci z wadą wymowy – wyniki badań przesiewowych.

· Ćwiczenia logopedyczne w poradni (z rodzicem).

· Zestaw ćwiczeń logopedycznych w przedszkolu, szkole, placówce, w domu.

· Ewaluacja – badania przesiewowe po I semestrze.

 

Obszar monitorowania: Praca z uczniem zdolnym

Podobszary:

1. Działalność kół zainteresowań.

2. Wyjazdy i udział w seminariach naukowych.

3. Praca indywidualna na lekcji.

4. Prace domowe.

5. Udostępnianie materiałów.

 

Wskaźniki (podobszar 1):

1. Udział uczniów w konkursach, olimpiadach.

2. Ilość finalistów, laureatów.

3. Prezentacja umiejętności uczniów zdolnych (pokazy, doświadczenia, projekty badawcze, własny dorobek twórczy ucznia).

4. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami akademickimi, badawczymi etc.

5. Publikacje.

 

Obszar monitorowania: Działalność pozalekcyjna, pozaszkolna nauczyciela

Podobszary:

1. Prowadzenie kół zainteresowań.

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

3. Działalność samorządu uczniowskiego.

4. Praca z uczniem zdolnym.

5. Wycieczki edukacyjne, naukowe.

6. Praca w sekcjach sportowych.

7. Organizacja spotkań z rodzicami.

 

Wskaźniki do podobszaru drugiego – Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

1. Zdiagnozowanie zaburzeń.

2. Dobór metod i narzędzi do diagnozy.

3. Opracowanie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

4. Realizacja programu i jego skuteczność.

5. Współpraca z instytucjami wspomagającymi podejmowane działania.

6. Stosowane metody i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie.

7. Jednolitość oddziaływań nauczyciela i rodziców oraz innych nauczycieli.

8. Przekazywanie informacji zainteresowanym podmiotom.

9. Ewaluacja dokonań.

Obszar monitorowania: Praca zespołu wychowawczego

Wskaźniki:

1. Systematyczne spotkania zespołu wg planu pracy.

2. Rozwiązywanie trudnych problemów.

3. Analiza frekwencji uczniów – podniesienie frekwencji.

4. Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych i wychowawczych.

5. Systematyczne zebrania z rodzicami.

 

Obszar monitorowania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wskaźniki:

1. Udział nauczycieli w kursach, warsztatach doskonalących.

2. Studia podyplomowe.

3. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

4. Udział w szkoleniowych RP.

5. Samokształcenie nauczyciela (gromadzenie literatury fachowej, znajomość aktów prawnych dotyczących oświaty etc.).

6. Wykorzystanie komputera w pracy pedagogicznej.

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

8. Tworzenie programów autorskich.

 

 

 

Obszar monitorowania: Funkcjonowanie dziecka w grupie

Wskaźniki:

1. Pełnienie funkcji w klasie, w tym z wyboru.

2. Wywiązywanie się z powierzonych funkcji.

3. Funkcjonowanie w formalnych grupach.

4. Poziom akceptacji przez kolegów.

5. Subiektywne odczucia własnego funkcjonowania w grupie.

6. Opinie innych nauczycieli.

7. Opinia rodziców.

 

Obszar monitorowania: Współpraca z rodzicami

Wskaźniki:

1. Uczestnictwo rodziców w zebraniach.

2. Udział w przygotowaniu imprez szkolnych, wycieczek, uroczystości.

3. Kontakty indywidualne.

4. Udział w dniach otwartych szkoły.

5. Chęć wykonywania prac na rzecz szkoły.

6. Zainteresowanie życiem szkoły.

 

Obszar monitorowania: Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Wskaźniki:

1. Opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy.

2. Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.

3. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są analizowane i wyciągane wnioski.

4. Wnioski są realizowane.

5. Nauczyciele angażują się w tworzenie i modyfikowanie planów wewnętrznego zapewniania jakości.

6. Stosowane metody nauczania i wychowania są skuteczne.

 

 

Uczeń monitoruje u siebie: umiejętnośćwykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, zrozumienie tematu, postępy w zdobywaniu wiedzy lub braki, osiągane postępy w nauce, wyniki sprawdzianów, osiągnięcia własne, ocena własnego zachowania, poziom opanowania umiejętności w porównaniu z rówieśnikami, co muszę dopracować, stopień sprawności fizycznej, opanowanie emocji, systematyczność pracy, zaangażowanie w proces uczenia się, aktywność na zajęciach, estetyczne prowadzenie zeszytów, staranność pisma, wykonywanie prac dla chętnych uczniów, umiejętność nawiązywania kontaktów, sprawność ortograficzną, stosowanie zwrotów grzecznościowych (kultura słowa i zachowania)

 

Nauczyciel monitoruje u ucznia: wiedzę i umiejętności, postawy, przygotowanie do zajęć,zrozumienie tematu, postępy ucznia, zachowanie na lekcji i na przerwie, stopień opanowania materiału, systematyczne odrabianie prac domowych, zainteresowania i zamiłowania, uwagi w dzienniku,

 

Nauczyciel monitoruje u siebie: realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych, stopień opanowania wiadomości i umiejętności, postępy w realizacji celów, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, stopień realizacji planów pracy, zgodność doskonalenia zawodowego z potrzebami szkoły i uczniów

 

Dyrektor monitoruje u nauczyciela: prowadzenie dokumentacji, sposoby i efekty nauczania, realizację programów nauczania, pracę nauczyciela, realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, postępowanie nauczyciela wobec ucznia, sposób prowadzenia lekcji, wykorzystanie różnorodnych metod nauczania, przeprowadzanie sprawdzianów, realizację treści podstawy programowej, realizację zadań z planu pracy szkoły, sposób oceniania - przestrzeganie WSO, osiągnięcia nauczyciela, wywiązywanie się z obowiązków służbowych, efektywne wykorzystanie czasu pracy na lekcji, przygotowanie nauczyciela do zajęć, kontrolę przez nauczyciela wyników nauczania, organizację imprez szkolnych, relacje międzyludzkie, prowadzenie dyżurów, wystrój sal lekcyjnych, motywowanie uczniów, atmosfera na lekcji, pracę z uczniem zdolnym i słabym,

 

Rodzice monitorują u dziecka: postępy w nauce, trudności w nauce, sposób uczenia się, osiągane wyniki w nauce, oceny z prac pisemnych, sposób odrabiania pracy domowej, opanowanie określonych umiejętności, zachowania w określonych sytuacjach, sposób przygotowania się do zajęć szkolnych, jakość wykonywanej pracy pisemnej i ustnej, obecność na lekcjach, spędzanie czasu wolnego, towarzystwo w jakim przebywa, samopoczucie w szkole, stan emocjonalny dziecka, czas spędzony przed telewizorem – oglądane programy, czas spędzony przed komputerem

 

 

Propozycje pytań do kwestionariusza ankiet

 

Drogi uczniu!

Pragnę, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Proszę odpowiedz na zamieszczone w ankiecie pytania. Liczę, że każda odpowiedź będzie szczera i prawdziwa. Wybierz TAK lub NIE albo zaznacz na skali.

 

1. Czy zawsze rozumiesz moje pytania?

2. Czy wzbudzam Twoje zaufanie?

3. Czy mój sposób prowadzenia lekcji odpowiada Ci?

4. Czy zachęcam Cię do pracy?

5. Czy chętnie przychodzisz na moje lekcje?

6. Czy się mnie boisz?

7. Czy jestem osobą, z którą możesz porozmawiać o swoich problemach?

8. Czy akceptujesz mój styl ubierania się?

9. Czy sprawiedliwie oceniam uczniów?

10. Czy jestem konsekwentna?

11. Jak oceniasz atmosferę na lekcji?

12. Czego oczekujesz od mojej osoby?

13. Czy lubisz mnie?

14. Co byś zmienił w sposobie prowadzenia moich lekcji?

 

Informacje zwrotne od uczniów na temat przebiegu lekcji

1. Czy temat lekcji był jasno sformułowany?

2. Które z zastosowanych pomocy przyczyniły się do uatrakcyjnienia lekcji?

3. Czy zdobyta dzisiaj na lekcji wiedza będzie przydatna w Twoim życiu?

4. Jaka forma pracy odpowiada Ci najbardziej?

5. Jak oceniasz atmosferę podczas lekcji?

6. Czy sposób przekazywania treści był dla ciebie zrozumiały?

7. Co, Twoim zdaniem, należałoby zmienić w lekcji?

8. Czy byłeś aktywny na dzisiejszej lekcji?

 

Informacje zwrotne od uczniów na temat stosowanych metod

1. Czy lekcje języka polskiego w których uczestniczysz są ciekawe?

2. Co Ci się podoba na tych lekcjach?

3. Czego nie lubisz robić na lekcji języka polskiego?

4. Czy jesteś na lekcji aktywny?

5. W czym przejawia się Twoja aktywność?

6. Czy masz okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami?

7. Czy lubisz pracować w małych grupach?

 

Informacje zwrotne od uczniów na temat ich zainteresowań, potrzeb, zamiłowań

1. Jak spędzasz wolny czas?

2. Jak chciałbyś spędzać wolny czas?

3. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych?

4. Co decyduje, że wybrałeś właśnie te zajęcia?

5. W jakich zajęciach chciałbyś uczestniczyć?

6. Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?

7. Jakie jest Twoje hobby?

8. W czym masz duże osiągnięcia?

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN