Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Informacja pedagogiczna

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej określił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1) w zakresie kontroli:

a) w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych:

- „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej";

b) w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami międzynarodowymi i dwujęzycznymi:

- „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych";

c) w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi:

- „Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych".

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a) w szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, placówkach kształcenia ustawicznego,  placówkach kształcenia praktycznego - w zakresie wymagań:

- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej";

- „Uczniowie są aktywni";

- „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju;

b) w placówkach oświatowo-wychowawczych - w zakresie wymagań:

- „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego";

- „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju";

c) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - w zakresie wymagań:

- „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki";

- „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju";

d) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - w zakresie wymagań:

- „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";

- „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju";

e) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych - w zakresie wymagań:

- „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej";

- „Wychowankowie są aktywni";

- „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju".

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3) w zakresie monitorowania:

a) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych:

- „Dostosowywanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa";

b) w publicznych szkołach podstawowych:

-  „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania";

c) w publicznych szkołach podstawowych:

-  „Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki";

d) we wszystkich typach szkół:

-  „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych".

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN