Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Materiały ze szkoleń

NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Materiały zebrała i opracowała Jadwiga Borkowicz Nauczyciel - Konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli

Materiały wypracowane przez nauczycieli uczestniczących w kursach i warsztatach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej.

 

Rozwój zawodowy nauczyciela – definiowanie pojęcia.

Rozwój zawodowy – to systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez wgląd we własną pracę, osobowość, stałe doskonalenie zawodowe.

 

Rozwój zawodowy - to doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wdrażanie nowych metod, form pracy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Rozwój zawodowy: różne formy doskonalenia (WDN, pozaszkolne); zdobywanie nowych kwalifikacji (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne); samodoskonalenie się (praca własna, udział w kulturze); wymiana doświadczeń; przedsięwzięcia.

 

Rozwój zawodowy: podejmowanie działań, które prowadzą do poprawy jakości pracy nauczyciela i szkoły (z uwzględnieniem potrzeb nauczyciela i szkoły); systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji; aktywna współpraca ze środowiskiem.

 

Rozwój zawodowy: ustawiczne podnoszenie własnych umiejętności we wszystkich sferach, któremu towarzyszy ciągłe planowanie, realizacja i ewaluacja osiągnięć; doskonalenie warsztatu pracy; podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

 

Rozwój nauczyciela: zdobywanie nowych umiejętności, kwalifikacji, doświadczeń, wiedzy; dzielenie się swoimi doświadczeniami i korzystanie z doświadczeń innych; poszukiwanie twórczych, nowych rozwiązań metodycznych; rozwijanie osobowości – tworzenie wizerunku dobrego nauczyciela i człowieka; otwieranie się na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska

 

 

Holistyczne podejście do rozwoju (rozwój osobowy nauczyciela, rozwój profesjonalny, rozwój szkoły – całościowy rozwój organizacji):

Rozwój osobowy nauczyciela: studiowanie literatury fachowej; ukończenie kursów, warsztatów komputerowych, językowych, psychologiczno – pedagogicznych, logopedycznych; studia podyplomowe; rozwijanie umiejętności interpersonalnych; umiejętność korzystania z różnych źródeł; samorealizacja; aktywna współpraca ze środowiskiem; komunikacja społeczna; odporność na stres; konstruktywne rozwiązywanie problemów; zachowania asertywne; zdolności organizacyjne; zainteresowania i pasje; autorefleksja; rozwijanie zainteresowań;

Rozwój profesjonalny nauczyciela: poznawanie indywidualnych potrzeb ucznia i środowiska uczniów; poznawanie literatury metodycznej i wykorzystywanie w praktyce; doskonalenie zawodowe (szkolenia, warsztaty, kursy, seminaria, spotkania z wydawnictwami, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne); integracja z gronem pedagogicznym; poszukiwanie i wypracowanie najbardziej efektywnych metod pracy (dydaktycznych, wychowawczych); prowadzenie nauczania indywidualnego; prowadzenie dokumentacji naszego rozwoju zawodowego; prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; praca społeczna; pedagogizacja rodziców; poszerzenie wiedzy merytorycznej; zdobywanie nowych kwalifikacji; doskonalenie własnego warsztatu pracy; współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę; zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego; lekcje koleżeńskie; dzielenie się doświadczeniem; prowadzenie rad szkoleniowych, lekcji otwartych; praca nad publikacjami; popularyzowanie swoich doświadczeń; praca w zespole samokształceniowym; lekcje otwarte; hospitacje; uczestnictwo w obradach zespołów przedmiotowych; znajomość dokumentacji szkolnej;

 

Rozwój szkoły: rozwój bazy lokalowej; klasopracownie z zapleczami; pracownie komputerowe, internet, biblioteka szkolna, różnorodność księgozbioru, dostępność, komputeryzacja; stołówka; łatwy dostęp do środków finansowych na doskonalenie; łatwy dostęp do materiałów biurowych i dekoracyjnych; wyposażenie nauczycieli w markery, szary papier, blutaki, metki, kolorowe karteczki; stabilizacja kadrowa; dobry klimat szkoły; wysoki poziom nauczania; wysoki poziom wychowania; wysoki poziom profilaktyki; wysoki poziom opieki i opieki socjalnej; współpraca z radą rodziców; zajęcia pozalekcyjne; kadra szkoły; osoby, instytucje wspomagające; uczestnictwo uczniów, nauczycieli, rodziców w życiu szkoły; prezentacja szkoły (media, internet etc.); współpraca z organizacjami, stowarzyseniami etc.;statut szkoły; mierzenie jakości pracy szkoły (wewnętrzne i zewnętrzne); dokumenty szkolne (program rozwoju szkoły-wizja i misja szkoły, plan pracy szkoły, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, wewnątrzszkolny system oceniania, zestaw programów nauczania i innych programów realizowanych przez szkołę); współpraca ze środowiskiem lokalnym; rozwijanie struktur organizacyjnych szkoły; poszerzanie i rozwijanie bazy dydaktycznej;

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT (nauczyciela stażysty)

 

Moje silne strony Moje słabe strony

· teoretyczna wiedza przedmiotowa

· chęć do pracy, zapał

· bardzo dużo pomysłów

· umiejętność wykonywania ciekawych pomocy

· zasób wiedzy z danej dziedziny, świetna znajomość nauczanego przedmiotu

· umiejętność diagnozowania uczniów

· umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w przekazywaniu wiedzy

· młody wiek

· umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami

· stanowczość i konsekwencja w działaniu

· uroda, miła aparycja

· kultura osobista, komunikatywność

· zapał, motywacja

· umiejętności organizacyjne

· znajomość języków obcych, technologii komputerowej

· doświadczenia w prowadzeniu klasy autorskiej

· zaufanie uczniów

· dobra współpraca z gronem pedagogicznym

· brak doświadczenia zawodowego

· brak umiejętności właściwego rozplanowania czasu pracy

· brak umiejętności wypełnienia obowiązującej dokumentacji

· brak pewności, strach, czy to co robimy jest słuszne

· słaba znajomość przepisów prawnych

· trudności w obiektywnym ocenianiu

· przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyczną

· słaba znajomość środowiska uczniowskiego

· brak doświadczenia w pracy wychowawczej

· brak umiejętności pracy z uczniem zdolnym, słabym i niepełnosprawnym

· brak umiejętności pracy z komputerem

· słaba znajomość technik komputerowych

· słaba znajomość języków obcych

 

Korzyści Zagrożenia

· profesjonalizm w tym co robimy

· ciekawa realizacja zajęć

· brak nudy, wzrost aktywności uczniów

· jest się docenianym

· mamy bogaty warsztat pracy, możliwość wykorzystania gromadzonych pomocy

· zdobycie następnego stopnia awansu

· znajomość i umiejętność wykorzystywania podstaw prawnych

· większa efektywność pracy, sukcesy

· uczniowie lepiej zmotywowani

· dobry kontakt z wychowankami

· zaufanie uczniów

· jasne zasady współpracy

· wewnętrzna satysfakcja

· promocja szkoły, możliwość znalezienia sponsorów

· wykorzystanie komputera i programów multimedialnych na lekcji

· zmobilizowanie do aktywnej pracy większej liczby uczniów

· zagubienie, brak pewności w działaniu

· nie zrealizowany tok zajęć

· luki, a co za tym idzie nie zaliczenie stażu

· słaba realizacja zajęć (brak zainteresowania uczniów lekcją)

· słabe przyswajanie wiedzy przez uczniów

· pogorszenie kontaktów z uczniami

· problemy z dyscypliną

· błędy dydaktyczne

· brak wymiany doświadczeń

· brak indywidualizacji

· uczeń staje się zagrożeniem dla siebie i innych

· brak umiejętności ogranicza moje działania

· spadek autorytetu

· słabe efekty pracy

· niezadowolenie rodziców

 

 

 

 

Cele rozwoju zawodowego nauczyciela:

· motywacja uczniów do ciągłej pracy i rozwoju

· zdobycie doświadczenia w pracy wychowawczej

· zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z uczniami zdolnymi

· aktywny udział w życiu szkoły

· zdobycie doświadczenia w przekazywaniu wiedzy

· przekonanie grona pedagogicznego i uczniów o potrzebie mojej pracy w szkole

· skuteczność podejmowanych działań

 

 

 

Czego oczekuje od stażu: nauczyciel: zdobycie doświadczeń w pracy dydaktyczno – wychowawczej; podnoszenie kwalifikacji; integracja ze środowiskiem; umiejętność organizacji warsztatu pracy; umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych; zdobycie następnego stopnia awansu; zdobycie umiejętności samooceny; zdobycie umiejętności obiektywnego oceniania; większych praw, przywilejów; poprawy wynagrodzenia; nabywania nowych doświadczeń i umiejętności; stworzenia uczniom większej oferty zajęć; realizacji zamierzonych celów; szczęśliwego zakończenia stażu; umocnienia pozycji zawodowej; wzrostu autorytetu; motywacji do pracy; dobrze wypełnionych zadań; możliwości samorealizacji;

dyrektor: zaangażowanie nauczyciela; podnoszenia kwalifikacji; prawidłowe prowadzenie dokumentacji; efektywna realizacja zadań; systematyczne przygotowywanie się do zajęć; odpowiednia postawa wychowawcza; aktywnego udziału w życiu szkoły; stosowania aktywizujących metod nauczania; znajomości dokumentów szkoły; realizacji planu rozwoju zawodowego i realizacji celów; dostosowania planu rozwoju zawodowego do potrzeb i możliwości szkoły; kreatywności nauczyciela; podnoszenia jakości pracy; aktywnego włączania się w życie szkoły; dyspozycyjności nauczyciela; zwiększenia aktywności uczniów; promocji szkoły w środowisku; efektywności działań; działań na rzecz szkoły; zadowolenia środowiska (rodziców, władz lokalnych, organu prowadzącego); wypełniania zadań zgodnie z planem rozwoju szkoły; pozyskiwania sponsorów;

komisjia kwalifikacyjn/egzaminacyjna: pełnej dokumentacji za okres stażu; znajomości aktów prawnych; sprawozdania z realizacji planu; właściwej prezentacji swojego dorobku; znajomości dokumentów szkolnych; znajomości środowiska szkolnego; zrealizowania planu rozwoju; nowatorskich metod pracy; kultury osobistej, zaangażowania; przygotowania merytorycznego; ciekawej autoprezentacji; konkretnych i zwięzłych odpowiedzi; spełnienia wymagań; ubiór adekwatny do sytuacji; dalszego rozwoju nauczyciela; logicznego myślenia; poprawności formalnej i merytorycznej; ciekawych pomysłów; czytelności dokumentacji; uzasadniania celowości działań; ewaluacji działań; spójności planu z dokumentami; sprawozdaniem;

 

 

Zadania dyrektora:

· Wyznacza opiekuna stażu.

· Stwarza atmosferę współpracy

· Umożliwia uczestnictwo w zajęciach.

· Wsparcie finansowe w realizacji zadań przez nauczyciela.

· Motywuje nauczyciela do pracy.

· Obserwuje i dokumentuje przebieg stażu.

· Ocenia dorobek nauczyciela.

· Zatwierdza plan rozwoju zawodowego do realizacji.

· Udostępnia potrzebne dokumenty.

· Monitoruje i ewaluuje działania nauczyciela.

 

Poszukiwanie związku między rozwojem indywidualnym (osobowym i profesjonalnym) nauczyciela o rozwojem organizacyjnym szkoły/placówki.

 

 

Rozwój organizacyjny szkoły/placówki

ROS

Rozwój indywidualny nauczycieli

RIN

dobra baza dydaktyczna wykorzystywanie w procesie dydaktyczno – wychowawczym, umiejętność obsługi i stosowania
dostarczanie informacji o szkoleniach doskonalenie się
dofinansowanie szkoleń podnoszenie kwalifikacji
organizowanie WDN (szkolenia zespołów nauczycieli) wymiana doświadczeń; podnoszenie kompetencji; stosowanie w praktyce; pozyskiwanie materiałów ze szkoleń; realizacja ścieżek edukacyjnych;
WSO usprawnienie pracy; ujednolicenie kryteriów; lepsze planowanie; większa obiektywność
powstanie pracowni informatycznej nauka obsługi; opracowywanie testów i tekstów; pozyskiwanie informacji z internetu; korzystanie z nośników (płyty CD, dyskietki etc.); lekcje koleżeńskie;
zajęcia pozalekcyjne realizacja pasji; mobilizacja (jeżeli inni prowadzą); motywacja dla innych; poszukiwanie innych form pracy; kreatywność
konkursy, olimpiady motywacja do dodatkowej pracy z uczniem
koła zainteresowań pogłębianie wiedzy i doświadczeń
organizacje szkolne zwiększenia aktywności i działalności na rzecz szkoły
promocja na zewnątrz podnoszenie wartości nauczania, jakości pracy
współpraca z rodzicami większe wymagania wobec siebie

 

 

Rozwój indywidualny nauczyciela

(RIN)

Rozwój organizacyjny szkoły

(ROS)

 

 

aktywność własna większa aktywność pracowników, uczniów; nowe inicjatywy szkoły; kontakty ze środowiskiem
kultura osobista obniżenie negatywnych zachowań
doświadczenie osobiste i zawodowe ergonomia pracy i warunki pracy
studia podyplomowe, kurs instruktorski (piłka nożna) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; utworzenie szkolnego klubu sportowego; wyższa jakość pracy szkoły; motywacja dla innych; większa oferta zajęć pozalekcyjnych;
   

 

 

 

 

 

Rozwój indywidualny nauczyciela

(RIN)

 

Szkoła

Rozwój organizacyjny szkoły

(ROS)

 

podnoszenie kwalifikacji WDN wykształcona kadra; prowadzenie różnorodnych działań przez nauczycieli; wzrost poziomu nauczania, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach
wspólne organizowanie imprez szkolnych kalendarz uroczystości i imprez szkolne uroczystości: goście z zewnątrz - promocja szkoły
nowe kontakty i znajomości; umiejętność współpracy i współdziałania; współpraca z różnymi instytucjami promocja szkoły; rozwój osobowy uczniów; pozyskiwanie funduszy dla szkoły;
wzbogacenie planowania pracy; rozwój osobowy nauczyciela; organizacja akcji, imprez i uroczystości wdrażanie programu wychowawczego, profilaktycznego szkoły;
doskonalenie wiedzy i umiejętności; tworzenie autorskich programów; indywidualizacja oddziaływań; koła zainteresowań zwiększenie prestiżu szkoły; rozwój zainteresowań uczniów; laureaci, olimpijczycy, różnorodność działań szkolnych; zachęta dla nowo wstępujących uczniów;
zdobycie dodatkowych kwalifikacji; wymiana doświadczeń; pozyskiwanie literatury; wrażliwość na drugiego człowieka klasa integracyjna szerszy zakres działań; uznanie w środowisku; osiągnięcia uczniów sprawnych inaczej; promocja szkoły; bogatsza oferta; bogatsza baza

 

 

 

Rozwój indywidualny nauczyciela (RIN)

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) Rozwój indywidualny nauczycieli (RIN) Rozwój Organizacyjny Szkoły (ROS)
studia podyplomowe, szkolenia – kursy, warsztaty i inne szkolenia dla nauczycieli dodatkowe umiejętności podniesienie jakości pracy
poznanie środowiska uczniów poinformowanie innych nauczycieli o problemach zdobycie dodatkowej wiedzy teoretycznej na temat zaistniałego problemu mniej problemów wychowawczych
zajęcia pozalekcyjne dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami motywacja do dalszego rozwoju uczniów osiągających wyniki lepsze wyniki nauczania; laureaci, olimpijczycy
wykonywanie pomocy dydaktycznych udostępnianie pomocy innym nauczycielom, instruowanie o sposobie ich wykonania uatrakcyjnianie lekcji, włączanie uczniów wzbogacenie zasobów szkoły w środki dydaktyczne

uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

studiowanie literatury,

 

dzieli się swoją wiedzą, prowadzi szkolenia dla innych nauczycieli, prowadzi zajęcia otwarte, przygotowuje publikacje, wprowadza innowacje uzyskują nową wiedzę i umiejętności, wzbogacają warsztat pracy, nabywają poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły zadowolenie klientów, wysoko kwalifikowana kadra, podwyższa się jakość edukacji i wychowania, wprowadzane są innowacje

 

 

Czynniki mające wpływ na opracowanie planu rozwoju: motywacja; akty prawne; warsztat pracy; wymagania kwalifikacyjne; oczekiwania różnych podmiotów; zainteresowania; umiejętności, wiadomości, zasoby własne; środowisko; specyfika szkoły; finanse; specyfika przedmiotu; dodatkowe zadania; czynniki osobowościowe; środowisko lokalne; dokumentacja szkoły; zasoby finansowe szkoły; wsparcie innych nauczycieli; kwalifikacje; predyspozycje; wiedza merytoryczna; potrzeby szkoły; statut szkoły; wykształcenie; wymagania kwalifikacyjne; zakres działań, nauczany przedmiot; zakres działań nauczyciela; kreatywny dyrektor; własna pomysłowość; dobry przepływ informacji; samoocena nauczyciela;

Propozycje zadań do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg powinności i wymagań z rozporządzenia o awansie oraz sposoby ich dokumentowania.

§ 6, ust.1, p.1
Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym (.......)

 

· Poznanie statutu szkoły.

· Poznanie innych dokumentów szkoły – program szkoły, plan rozwoju szkoły, program wychowawczy szkoły, WSO, wizji, misji szkoły (placówki) umiejętność ich wykorzystywania w planowaniu swojej pracy.

· Poznanie hierarchii władz oświatowych, samorządowych.

· Poznanie pracowników szkoły.

· Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji szkolnej i własnej (roczny plan pracy, miesięczny plan pracy, dziennik zajęć, karty uczniów, arkusze ocen, arkusze obserwacji).

· Rozmowy z opiekunem stażu, liderami, dyrektorem.

· Poznanie pracy zespołu wychowawczego.

· Poznanie pracy komisji przedmiotowych.

· Poznanie pracy rady rodziców, uczestniczenie w jej posiedzeniach.

· Poznanie aktów prawnych regulujących pracę szkoły (Ustawa o Systemie Oświaty; Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia).

· Udział w kursie BHP.

· Rozmowy z opiekunem stażu, liderami, dyrektorem.

 

Sposoby dokumentowania: notatka opisująca poznane dokumenty, ich strukturę, najważniejsze grupy zagadnień; sprawozdanie z uczestniczenia w pracach zespołu wychowawczego, posiedzenia rady pedagogicznej, komisji przedmiotowych, rady rodziców.

 

§ 6, ust.1, p.4
Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

· Aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej (przygotowanie i wygłoszenie referatu, pisanie protokołu, przygotowanie zestawień zbiorczych i zaprezentowanie, przygotowanie sprawozdania i przedstawienie).

· Udział w konferencjach.

· Udział w posiedzeniach zespołu przedmiotowego (prezentowanie opracowanych samodzielnie narzędzi pomiaru dydaktycznego).

· Obserwowanie lekcji koleżeńskich z pokrewnego bloku przedmiotów.

· Prowadzenie lekcji koleżeńskich.

· Prezentowanie przedmiotowego system oceniania na zespole przedmiotowym.

· Prezentowanie opracowanych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

· Wygłoszenie referatu na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

Sposoby dokumentowania: referat; opracowane zestawienia zbiorcze; zaświadczenia udziału w konferencjach; opracowane samodzielnie narzędzia pomiaru: testy, ankiety, kwestionariusze, karty obserwacji lekcji koleżeńskich; konspekty prowadzonych lekcji.

 

 

§ 6, ust.2, p.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

 

· Nawiązanie współpracy z rodzicami (opiekunami uczniów) – pedagogizacja rodziców (referaty, prelekcje); rozmowy indywidualne; lekcje pokazowe (otwarte).

· Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów (wywiady środowiskowe, ankiety, kwestionariusze).

· Zapoznanie się z sytuacją szkolną uczniów (analiza dokumentów, opinie, orzeczenia, współpraca z PPP, etc.).

· Poznanie potrzeb uczniów (obserwacja, ankieta, rozmowa, współpraca z pedagogiem szkolnym).

· Udzielanie informacji o możliwościach rozwijania uzdolnień, zainteresowań.

· Poznanie problemów uczniów i poszukiwanie dróg ich rozwiązania (rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, obserwacja uczniów, dyżur nauczyciela po lekcji).

 

Sposoby dokumentowania: notatki, opracowanie wyników ankiet, scenariusze lekcji, karta obserwacji

 

 

§ 6, ust.2, p.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

 

Omawiając zajęcia zwracamy uwagę na: temat i cele lekcji i ich realizacja, metody i formy pracy, środki dydaktyczne, aktywność uczniów, indywidualizacja na zajęciach, dyscyplina na lekcji, postawa nauczyciela, konspekt lekcji, arkusz obserwacji.

 

 

 

 

 

Lista przyczyn trudności nauczyciela stażysty

 

 

Przyczyny trudności Potrzeba nauczyciela
1. Jest niedoświadczony. 1. Poznać doświadczenia innych.
2. Planuje zbyt dużo. 2. Nauczyć się planowania.

3. Oczekuje potwierdzenia, porównuje

się z innymi.

3. Chcę mieć informację zwrotną,

akceptacja.

4. Kontakt z opiekunem nie spełnia

jego oczekiwań.

4. Chcę spotykać się częściej i inaczej.
5. Zbyt ambitny (leniwy) 5. Potrzebuję samooceny.
6. Nie zna wzorca – brak odniesienia. 6. Chcę wzorca.
7. Brak czasu. 7. Korekta planu.
8. Jest niezorganizowany. 8. Wiedza o organizacji pracy.
9. Brak kryteriów oceny. 9. Wypracować kryteria.
10. Ma niską samoocenę. 10. Jak radzić sobie z sobą?
11. Poczucie wyobcowania. 11. Chcę spotkań – poznajmy się.
12. Czy to co robię to jest to? 12. Autorefleksja.

 

 

Sposoby radzenia sobie z problemem

 

Lp.

 

Sposób Rola opiekuna
1. Rozmowy rozpoznawcze. Klimat, czas, miejsce przeprowadzenia.
2. Oglądanie lekcji, zajęć, dokumentacji. Udostępnia.
3. Czytanie literatury fachowej. Analiza różnych propozycji planów. Wskazuje, pokazuje, dyskutuje, pomaga w pisaniu.
4. Wzmacnianie pozytywne. Ciepłe słowa, zainteresowanie, dawanie informacji zwrotnej.
5. Nowa umowa co do wzajemnych kontaktów. Korekta harmonogramu, formy spotkań.
6. Nie ma wzorca. Rozmowa ukierunkowująca.
7. Samokształcenie kierowane. Wskazuje literaturę.
8. Udział w warsztatach. Wskazuje różne formy doskonalenia nauczycieli i podnoszenia jakości ich pracy.
9. Spotkania. Inicjuje.
10. Autorefleksja. Proponuje i wspólnie wypracowuje narzędzia.
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN